Huishoudelijk reglement

Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
 • de stichting: Hendrik en Anne Bosma Stichting, gevestigd te Jubbega, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Friesland onder nummer 01107265 ;
 • de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 2 oktober 2003 bij notaris mr. Hendrik Wouter Vellinga , notaris te Gorredijk ;
 • het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 3 van de Statuten;
 • Aanvragen: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.


Artikel 1 Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden


1. Het bestuur:
a. Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting;
b. Neemt bestuursbesluiten;
c. Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in de jaarbegroting

2. De voorzitter:
 1. Heeft algemene leiding van de stichting;
 2. Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
 3. Geeft leiding aan het bestuur;
 4. Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
 5. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
 6. Leidt de bestuursvergaderingen;
 7. Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;

Algemeen: de functie penningmeester en secretaris kan worden gecombineerd.
3. De penningmeester:
 1. Voert de financiële administratie;
 2. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie;
 3. Stelt financiële overzichten op;
 4. Maakt het financiële jaarverslag;
 5. Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;
 6. Begroot inkomsten en uitgaven;
 7. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 8. Onderhoudt contacten met pachters en overige instanties.

4. De secretaris:
 1. Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
 2. De datum en plaats van de vergadering;
 3. De aanwezige en afwezige bestuursleden;
 4. De genomen besluiten.
 5. Ontvangt alle binnenkomende post, Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
 6. Archiveert alle relevante documenten en zorgt ervoor dat de informatie voor het bestuur beschikbaar is.

Artikel 2 Nadere bepalingen van het bestuur


 1. Het bestuur neemt besluiten met consensus als uitgangspunt, dit uitgangspunt wil zeggen dat alle bestuursleden instemmen met een te nemen besluit; indien consensus niet mogelijke is, wordt een besluit consent genomen; dat betekent dat een bestuurslid niet voor een voorstel is, maar niet tegen. De besluiten gaan over:
    - aanvragen tot ondersteuning van projecten, op basis van een uitgebreide beschrijving van de aanvraag met een financiële onderbouwing;
    - alle overige zaken die in een vergadering aan de orde komen.
 2. Betalingen betreffende de aanvragen geschiedt in principe via ingediende nota’s.
 3. Het bestuur kan een vergoeding vaststellen aan een bestuurslid dat structureel bijzondere en extra werkzaamheden verricht.
 4. De bestuursleden kunnen hun gemaakte onkosten vergoed krijgen.

Artikel 3 Slotbepaling


In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d.


De voorzitter,                                                            De secretaris/penningmeester
Bob Velthuis                                                              Melis van der Werf
We helpen graag waar het kan
We kunnen actief bijdragen bij projecten en voor individuen.